Historie odboru Klubu českých turistů v Domažlicích

Před rokem
1890 nepoutala ryze česká pomezní krajina v okolí Domažlic pozornost
širší veřejnosti ani cizinců. Přesto si v zapadlé dřevařské vesničce
České Kubici hledali letní byty lidé z Plzně a Prahy. Místní lidé začali
pro letní hosty v okolí označovat lesní cesty prkénky a vápnem. První,
jenž si povšiml tohoto značení, byl officiál c. k. místodržitelství p.
Jaroslav Prokop při své návštěvě Domažlicka. Byl členem ústředního
výboru Klubu českých turistů v Praze a již dříve měl úmysl založit odbor
KČT v Domažlicích. Jeho první snaha nebyla úspěšná, ale přece nalezl
kroužek přátel zaujatých pro turistiku.

Prvním příznivcem klubu
KČT byl p. Miroslav Sekera, tajemník hejtmanství. Na vyzvání klubu
přistoupili za členy pánové Petr Hana – starosta Domažlic, Dr. Augustin
Regal – městský lékař, Max Duffek – soukromník a Městská Beseda. Pan Max
Duffek byl jmenován Ústředním výborem KČT v Praze důvěrníkem pro
krajinu domažlickou, a tím bylo zahájeno ustavení odboru v Domažlicích.

20. května 1893 obětaví pracovníci české turistiky pánové
Vratislav Pasovský – stavební rada, PhDr. Vilém Kurz – profesor a
pořadatel výletu Jaroslav Prokop – účet. rada, doprovázeni společností z
Prahy v počtu 53 osob, podnikli klubový svatodušní výlet do Domažlic a
chodského Pošumaví s cílem založit v Domažlicích odbor. Zdařila se
důležitá a prospěšná věc. Akce byla zahájena v hostinci „U Černého
koně“ na domažlickém náměstí. Přátelská, vlastenectvím procítěná slova
starosty ústředního výboru V. Pasovského, na to poutavá přednáška
vlastence a turisty Dr.V.Kurze zahájily cestu mladému odboru, který
začínal s 11 členy. Byli to: Petr Hana, Miroslav Sekera, Ferdinand
Samohrd, Dr. Augustin Regal, Dr. F. Wellner, V. Kebrle, K. Procházka,
Eman a Karel Prunarovi, Max a Josef Duffkovi. Do konce prvního správního
roku měl již odbor 44 členů, mezi nimi i hraběte Bedřicha Stadiona.

První
činností odboru bylo značení lesních cest. Při domažlické výstavě,
která se konala v roce 1893, dostal za označovací činnost odbor KČT
Domažlice Diplom Národní Jednoty Pošumavské. Již v prvním roce se odbor v
době prázdnin postaral o bezplatné ubytování 39 studentů v Měšťanské
Besedě. Bylo zažádáno o zavedení zábavních vlaků mezi Plzní a Furth im
Waldem (Brod nad Lesy).

Odbor KČT Domažlice působil dále na
zřízení poštovny a nádraží v České Kubici a na zavedení vhodného spojení
drahou. Vydal vyhlášky k zařizování a přihlašování letních bytů.
Dbal,aby v okolí byly vysazovány stromy a silnice řádně značeny
„cestníky“.

Idea přispět této krajině se nesla dál. Jednalo se o
zřízení vhodného penzionátu na České Kubici pro pobyt letních hostů.
Tohoto úkolu se ujal plzeňský soukromník p. Vuršer a na pěkném místě
postavil penzion „Krásnohorská“. Od roku 1894 byla postupně zahajována
výstavba věží a stavebních objektů (viz dále). V r. 1895 se odbor
zúčastnil budování pomníku Jana Sladkého Koziny na Hrádku. Tato důležitá
akce k uctění památky zastánce práv chodského lidu přispěla nejen ke
vzpružení vlasteneckého citu, ale i k získání cenné turistické atrakce.

Za podpory starosty KČT V.Pasovského byla roku 1896 zahájena
dobročinná vánoční akce pro chudé děti v zastrčených chodských osadách
— vystrojení vánočních stromků a obdarování věcnými dary a
ošacením,která se stala později tradicí.

V roce 1897 hostily
Domažlice sjezd KČT, který se konal 14. – 16. srpna pod záštitou
města.Odbor vydal 2000 exemplářů Průvodce po Domažlicích a okolí. Roku
1898 byla provedena stavba pohodlné Plzeňské cesty na vrchol Čerchova,
kterou dotoval plzeňský odbor 1000 zlatými. Odbor se stal členem
slovinského sdružení alpského planinského družstva a v r.1899 se několik
členů zúčastnilo reprezentačního výletu KČT na slovanský jih. V roce
1901 byla provedena stavba romantické cesty po hřebenu Čerchova od České
studánky na vrchol, na niž výrazně přispěl domažlický předseda KČT a
byla tedy nazvána „Cestou Hanovou“. Bylo vydáno 3000 ks tříbarevné mapy í
domažlického okolí jako příloha k druhému vydání Průvodce,23 druhů
pohlednic. Z výtěžku prodeje byla zakoupena na Peci p. Č. louka, která
byla směněna s hrabětem B. Stadionem za pozemek na vrcholu Čerchova.
Pro Čerchov byla získána poštovna. Dopis vhozený v Plzni do 8 hod. byl
na Čerchově týž den ve 12 hod. Pro hospodáře na Čerchově byl koupen
oslík Soňa, který do roku 1922 zajišťoval dovoz zboží z Domažlic a vody z
Emerichovy studánky vzdálené 400 m od vrcholu Čerchova. V r. 1903 byla
slavnostně otevřena promenádní cesta od penzionu Krásnohorská k Folmavě
nazvaná po poslanci Janu Kaftanovi, který ji vytýčil a napomáhal
zbudování – Kaftanova stezka. Odbor se průběžně věnoval propagaci, byla
vydána brožura Chodsko a nový Průvodce po Domažlicích a okolí.

V
Domažlicích zavedl odbor biograf a 10. září 1910 se začalo promítat.
Město Domažlice zřídilo další vycházkovou trasu z Havlovic do Čes.
Kubice podle jména i skutečně „půvabnou cestu“ a zajišťovalo značení
cest v městských lesích. l. světová válka přerušila všechnu činnost. Až
za l. republiky byla činnost obnovena a na Čerchově se uskutečnila
stavba druhé budovy a byla plánována výstavba dalších chat. Všechny
aktivity až do roku 1920 řídil jednatel Max Duffek ,od roku 1925 p.
Václav Rybařík.

Rok 1938 hluboce zasáhl do života v pohraničí.
Boj o posunutí demarkační čáry za Kozinův pomník byl jen začátkem bojů
celého národa za 2.světové války. Díky statečnosti starosty OKČT
Domažlice JUDr. S. Čecha nebyl za Protektorátu Čerchov prodán Němcům. Po
osvobození Chodska americkou armádou v květnu 1945 domažličtí turisté s
velkou obětavostí a značnými finančními náklady prováděli obnovu chat
na Čerchově, které byly Němci vyrabovány a zdemolovány, věž byla
poškozena dělovým granátem. Obnovovací práce byly prováděny pod dozorem
místopředsedy

MUDr Rudolfa Němce, primáře domažlické nemocnice. V
roce 1949 již jako předseda nuceně předal vedení KČT sjednocené
tělovýchově. Správce chat Volfík v r. 1949 musel Čerchov opustit. V r.
1949 se turistika musela spojit se Sokolem a později se stala součástí
sjednocené tělovýchovy nového Československa. Zástupci turistického
odboru od roku 1950 byli Antonín Kritzner, Karel Holub, J.Kapic,
Stanislav Medek, Jaroslav Lukášek. Pro turistiku odvedli mnoho práce
Pavel Jelínek – předseda výboru svazu turistiky okresu Domažlice a RNDr
Ladislav Kresl. Milovníci putování po vlasti organizovali nové akce. Ale
výstup na Čerchov k nim nepatřil. Tam od 1. 4. 1950 sídlil v nuceném
nájmu útvar Sboru národní bezpečnosti. Domažlický odbor KČT mohl
uspořádat výlet na Čerchov až 7. června 1998, a to ještě s povolením
Ministerstva národní obrany. Rozhlednu tehdy navštívilo 700 turistů.
Dlouhé úsilí KČT Domažlice o navrácení objektů na Čerchově vyvrcholilo
až 1. 11. 1999. Obě chaty byly však na jaře roku 1989 zbořeny a věž byla
ve špatném stavu. KČT Domažlice proto vyhlásil veřejnou sbírku na její
záchranu a pustil se do nezbytných oprav. Byla provedena výměna oken a
dveří, statické zajištění zdiva, výměna trámů vyhlídkového ochozu a řada
dalších prací. U rozhledny KČT postavil turistický přístřešek a
částečně zastřešenou terasu. Před rozhlednou instaloval 3 panely naučné
stezky Historie Čerchova a opravil pomník K. Dvořáka. Celkové náklady na
obnovu těchto turistických zařízení vyšly již na 4 miliony korun.
Rozhlednu do roku 2013 navštívilo již více než 100 000 turistů.

Odbor
se však věnuje nejen Čerchovu, ale i značení turistických tras, obnově
vyhlídkových panoramat na Hrádku, Baldově a Vavřinečku. Hlavní náplní
zůstává pěší turistika. Celoročně pořádáme turistické vycházky, výlety,
zájezdy a další akce. Z nových aktivit je to hlavně Novoroční výstup na
Čerchov, Odemykání a Zamykání České studánky a Vzpomínková pěší pouť
Klenčí pod Čerchovem – Furth im Wald. Některé akce pořádáme ve
spolupráci s bavorským turistickým spolkem Waldverein Furth im Wald, s
nímž udržujeme dobré sousedské styky již od roku 2000. Výborná je i
spolupráce s Městskými lesy Domažlice, městem Domažlice, ale i s
bavorským Furth im Wald a Waldmünchen. Výborná je i spolupráce se
Sokolem a Junákem Domažlice, dobrovolným hasičským a záchranným sborem a
dalšími spolky a institucemi v Domažlicích a okolí. Nová doba přináší
nové podněty. Vždy se však snažíme o propagaci Chodska a krás a
pozoruhodností naší vlasti.

Děkujeme všem dárcům finančních příspěvků na opravy rozhledny a chatky na Čerchově.

Číslo účtu KČT Domažlice je 1 1 5 – 3 8 7 9 2 0 2 5 7 / 0 1 0 0.

Za příspěvek na opravy rozhledny děkujeme.