Osobnosti

Hrabě Bedřich Stadion

Jeho osvícenost pan Bedřich
říšský hradě ze Stadionů v Koutě, nar. 13. prosince 1817, byl
zakládajícím členem KČT Domažlice. Zasloužil se o turistický ruch tím,
že dával k dispozici své pozemky a správa hraběcích statků vždy vlídně
vycházela vstříc Klubu českých turistů. Domažlickému odboru povolil
postavit na jeho pozemcích na temeni Čerchova rozhlednu a chýši
Pasovského, na kterou věnoval hlavní část potřebného stavebního
materiálu. Bedřich Stadion stál vždy v řadách české historické šlechty.
Pro naše snahy národnostní měl spravedlivé porozumění. Zemřel 24. května
1898.

 

Hrabě Jiří Stadion

Jeho Osvícenost Jiří říšský
hrabě ze Stadionů, Warthausenu a Thannhausenu, dědičný říšský rada
koruny bavorské, svěřenský pán na Trhanově, Všerubech, Zahořanech a
Rýzmberku v Čechách a na Bohorodczanech a Przeroslu v Haliči se narodil
1.11.1844. Byl to šlechtic, který uznával a hmotně podporoval snahy
Klubu českých turistů. Již po založení domažlického odboru neuzavíral
své lesy před proudy turistů a na zbudování dřevěné rozhledny na
Čerchově věnoval značné množství dříví. Na vrcholu Čerchova svolil
výměnu svého pozemku pro KČT. Aktivně se zúčastňoval turistických
slavností na Chodsku. Zvláště slavné bylo otevření dřevěné turistické
rozhledny na Čerchově v roce 1894. Vybudoval novou silnici z Capartic na
Čerchov, která byla na jeho počest nazvána „Stadionkou“. Na paměť této

události byl vztyčen žulový obelisk. Hrabě Jiří Stadion zemřel 18. května 1906

 

 

 

 

 


Max Duffek 

  Max Duffek se
narodil 18. prosince roku 1856 v Domažlicích. Byl vlastencem, celý jeho
život byl vyplněn horečnou a nezištnou prací ve prospěch Domažlic a milovaného
chodského kraje. Jeho činnost byla velmi rozsáhlá, stál v popředí mnoha
spolků. Zasloužilým osobnostem pořizoval pomníky, organizoval krajinské
výstavy, pořádal národní slavnosti a manifestace, na nichž též řečnil. Byl duší
Měšťanské besedy, kde se soustřeďovala kulturní a společenská činnost. Byl
starostou domažlického okresu, radní a bývalý náměstek starosty
v Domažlicích, čestný člen Sokolské a hasičské župy domažlické, čestný
občan Domažlic a mnoha obcí.

     Max Duffek stál u kolébky KČT
v Domažlicích. Z odboru učinil větev spolku, která byla pýchou KČT.
Jako jednatel odboru byl jeho duší, za jeho působení odbor vzkvétal a rostl.
Chata na Čerchově, rozhledna Kurzova věž, chata na Tannaberku, pomník Jana
Sladkého Koziny na Hrádku, cesta Stadionova, mapa Chodska, mnoho vydání
Průvodce po Domažlicích a okolí, turistický biograf v Domažlicích…to jsou
namátkou činy vzniklé jeho iniciativou. Za jeho působení byl domažlický odbor
jeden z nejčilejších. Dobové zprávy z Časopisu turistů jsou toho důkazem.
Čestné členství v Klubu českých turistů i v jiných institucích jsou
svědectvím jeho obliby a uznání.  Zemřel
3. dubna 1926.

Petr
Hana

Petr Hana se narodil v Domažlicích 10. června 1836
v rodině měšťana a krejčího Petra Hany.

Měl velké zásluhy na rozvoji okresního města Domažlic.
Aktivně se zúčastňoval veřejného života v Měšťanské besedě,v Sokole, v
hasičském spolku, v odborech Matice české,v Národní jednotě pošumavské, v
Klubu českých turistů a mnoha dalších. Od roku 1889 byl starostou města
Domažlic a v této funkci nepřetržitě působil 16 let. Měl lásku
k přírodě. Předsedou KČT byl od jeho založení v roce 1893 až do roku
1905. KČT ho odměnil za jeho práci a podporu tím, že v roce 1901 nazval
cestu od České studánky na Čerchov  cestou
Hanovou. V roce 1905 starosta Petr Hana vážně onemocněl. Zemřel 23. června
1908. 
 

 

Václav Rybařík

 Knihkupec a dlouholetý jednatel odboru KČT Domažlice se
narodil 12. ledna 1865. Pro svou obětavost, zodpovědnost a pracovitost má velké
zásluhy o zvelebení turistických objektů na Čerchově. Pod jeho dozorem byla na
Čerchově postavena druhá chata. Po celý čas stavby v letech 1925 – 1926
snad ob den stoupal na Čerchov, aby přehlédl stav prací. Jeho energií a
úsporností se podařilo provést stavbu s poměrně nízkým nákladem 183 000
Kč. Nová chata byla otevřena 7.8.1927.

Horlivý byl i v pracích značkařských, které
byly vždy provedeny precizně a spolehlivě. Měl vřelý citový vztah
k Chodsku a jeho tradicím a k turistice zvlášť.

Zemřel 28. února 1937.